Nest B geboren op 07.07.2016   
 
Moder: Ch.Silver Akinyi Kafidim BRI ns11
 
Vader: NW Gr.  Int. Ch. S*Spinners High Hope Humphrey BRI ns 11
m v

 

Bogdan van Hollandskroon BSH ns11

Bogdan van Hollandskroon BSH ns11

Basco van Hollandskroon BRH ns11

Basco van Hollandskroon BRH ns11

Bella van Hollandskroon BSH ns 11

Bella van Hollandskroon BSH ns 11